Aqua Shard

The Shard, 31, 31 Saint Thomas Street, London
+44 20 3011 1256