The Lobby, Nesplein

Nesplein Hotel,
NES 49,
1012 KD Amsterdam
( 31) 20-7585275